OMORFOS TAVERN

Archiepiskopou Kyprianou 16, 1022 Nicosia

Τel.: 22822689

TA DEILINA TAVERN

Μetamorfoseos 5, Κato Moni (near the church), Nicosia

Tel.: 22822722 / Fax: 99334334